Алергизиращи видове през май

Дъб

Латинско име: Quercus sp.

Описание: Дървета или едри храсти прости, опадливи или вечнозелени листа с различна форма и големина. Мъжките цветове са върху дълги увиснали реси, които се развиват на върха на предногодишните клонки. Повечето видове образуват много реси, които отделят голямо количество прашец. Плодът е едносеменен орех, наречен жълъд.

Цъфтежен период: от края на април до началото на юни.

Разпространение: В България се срещат повече от 10 вида дъб в цялата страна и още толкова видове и вариетети се интродуцират като градска растителност. Почти всички видове се срещат до 1000 м.надм.вис.

Алергизиращ потенциал: ВИСОК
Широкото разпространение в природата и в градовете и продуцирането на голямо количество прашец водят до наличие на плътен въздушен поленов фон над по-голямата част от страната. Освен това поленът на дъбовете проявява кръстосана реактивност с този на брезите и габъра.

Ежова главица, Сем. Житни ( Poaceae )

Латинско име: Dactylis glomerata

Описание: Многогодишно тревисто растение. Образува рехави туфи с височина 30-120 см. Листата са дълги 20-50 см и 5-10 мм широки. Съцветието е обърната на една страна метлица от плътно събрани класчета в топчести главици. Първоначално метлицата е сбита, а при цъфтежа повече или по-малко разперена.

Цъфтежен период: в зависимост от надморската височина от май до юли.

Разпространение: широко разпространен вид в цялата страна. Обитава ливади, пасища, поляни, храсталаци и разредени гори от морското ниво до над 2000 м.надм.вис.

Алергизиращ потенциал: ВИСОК
Видът е широко разпространен, има дълъг цъфтежен период, често има и вторичен цъфтеж. Поленът е с силни алергизиращи свойства.

Френски райграс

Латинско име: Arrhenatherum elatius

Описание: Многогодишно тревисто растение с височина 60-120 см. Стъблата са единични или образуват редки туфи. Листата тясно линейни, плоски, 4-8 мм широки. Съцветията са около 25-30 см дълги метлици. Класчетата са бледо-зеленикави или червеникави, средно големи: 7-10 мм, продълговати, странично сплескани, състоят се от по 2 цвята.

Цъфтежен период: в зависимост от надморската височина от май до юли.

Разпространение: широко разпространен вид в цялата страна. Обитава тревисти места, храсталаци и гори от морското ниво до 1600 м.надм.вис.

Алергизиращ потенциал: УМЕРЕНО ВИСОК
Видът е широко разпространен в природата, но в градовете е по-рядко, има сравнително кратък цъфтежен период, рядко с вторичен цъфтеж. Поленът е със силни алергизиращи свойства.

Сем. Борови

Латинско име: Pinaceae

Описание: Иглолистни дървета и храсти, повечето видове са вечнозелени. Мъжките съцветия са реси, които се образуват поединично в пазвите на листата или са събрани по няколко на върха на скъсени клонки. Образуват огромно количество прашец.

Цъфтежен период: в зависимост от надморската височина от май до юли.

Разпространение: широко разпространени видове както в природата от морското равнище до върховете на планините, често използвани като градска растителност в населените места.

Алергизиращ потенциал: НИСЪК
Поленовите зърна имат слабо алергизиращи свойства.