Отговорности

Стремежът е предоставяната информация в този сайт да бъде точна и актуална, но издателят не дава гаранция за достоверността или пълнотата на тази информация нито пък, че тя е напълно актуална.

Издателят не може да контролира редовно съдържанието на страниците в Интернет, свързани с тази страница, или информацията, предоставяна от трети лица. Сайтът не носи отговорност по отношение на правилността, наличието или отсъствието на някаква информация от такива източници. Използването на тази страница и на връзките в нея е Ваш личен избор. Сайтът не поема отговорността за каквито и да е щети, последвали от използването на тази страница. Издателят си запазва правото, ако сметне за необходимо, да променя или изтрива съдържание от тази страница. Не се дават гаранции за появяването на страницата или на връзките с нея.

Правим всичко възможно да предоставяме най-актуалната информация, като се базираме на най-новите постижения на медицинската наука. Тази Интернет страница е предназначена за даване на обща информация по отношение на заболяването и за лекарствените продукти от консултантите. Тя в никакъв случай не може да бъде заместена от консултацията с лекар - за поставяне на диагноза и лечение на вашите здравни проблеми - винаги се консултирайте с лекар по въпроси, касаещи вашето здраве.

Посетителят на Интернет страницата признава/декларира, че я ползва на своя собствена отговорност и че нито съставителите, нито някой друг, взел участие в изготвянето на поместената информация, е отговорен за възникването на директни или косвени щети от ползването й. Същото се отнася и за други Интернет страници, в които се влиза посредством хиперлинкове от настоящата.

За повече информация по въпросите, касаещи алергиите, се обърнете към вашият личен лекар, или специалист. По медицински въпроси и за указания относно употребата на нашите препарати, моля да се обърнете към Вашия лекар или фармацевт!

Настоящата Интернет страница е предназначена за ползване от лица, живеещи на територията на Република България.

Сайтът е създаден със съдействието на международната фармацевтична компания UCB и с техническата подкрепа на ABC Design & Communication.