Прогноза за август 2019

Прогноза за август 2019

Информация за въздушното разпространение на поленови зърна през юли и прогноза за месец август 2019 г.

Динамиката на въздушният поленов фон зависи от различни фактори. Най-важните са типът растителност в региона и метеорологичните условия. От типа растителност зависи какви видове поленови зърна ще се носят във въздуха. Метеорологичните фактори – температура, влажност на въздуха, скорост на вятъра и количество валежи определят концентрацията на поленови зърна във въздуха. В един и същи град алергизиращият прашец е един и същ всяка година, но в отделните години се наблюдават различия в началото на цъфтежа, периодите на максимална въздушна поленова концентрация и края на полинизационния период. През юли се извършва втората за годината смяна на алергизиращата група растения. След месец юни в нашата страна в поленовите спектри се наблюдава нарастване на концентрацията на разнотревен полен и намаляване на същата при житния, както и постепенно изчезване на дървесния.

Съотношение между житен и разнотревен полен в София през юли 2019 г.

Какъв вид поленови зърна преобладаваха във въздуха през периода?

1. Дървета и храсти – през тази година дървесният полен през месец юли беше около 26% от общото отчетено количество. Почти всички поленови зърна бяха от видове от сем. Борови и в по-малко количество от липа. Причината е в това, че тези видове цъфтят последни и образуват огромно количество прашец, който в по-сухи години циркулира във въздуха дълго след прецъфтяване на видовете.

2. Житни треви – Цъфтят малко на брой житни видове, които отделят незначителни количества поленови зърна. Поленът им през тази година представляваше 26% от общото количество поленови зърна като в отделни дни надвишаваше средните стойности.

Количества полен от житни треви през периода 1-31 юли 2019 г. в София

3. Разнотревие – обикновено това е преобладаващият тип полен както през юли, така и през август. Алергизиращите видове са предимно плевелни и т. нар. рудерални, т. е. свързани с човешката дейност или по-скоро бездействие. Това са топлолюбиви и сухоустойчиви видове, които се развиват на пустеещи, непочистени и изоставени земи. Наблюдава се тенденция на увеличение на този тип полен, което се обяснява с факта, че ежегодно намалява броят на обработваемите земеделски земи в периферията на София. В рамките на града също има немалко пустеещи земи, върху които се развиват тези видове. В резултат в и около София се наблюдава нарастване по брой и площ на местата, които са гъсто населени с различни тревисти растения отделящи алергизиращ прашец. Това са пелин, щир, коноп, сладка трева, коприва, париетария, живовляк.

Пустееща земя с много плевелни видове

Прогноза за месец август

Плевелите ще са основната причина за поява на поленови алергични реакции.

Поленовият сезон е вече към своя край. Все още във въздуха ще се носят поленови зърна от житни треви, но в ниски концентрации без клинична значимост. Ще продължават да се развиват бурно и ще цъфтят много тревисти видове, голяма част от които са силно алергизиращи. Какво може да се очаква при различните тревисти представители?

 

  • Сем. Копривови - голяма част от копривите прецъфтяха. Ще продължат да цъфтят представителите от род Париетария.
  • Сем. Щирови и сем. Лободови – към края на периода при тези видове ще се наблюдава постепенно намаляване на броя поленови зърна поради тяхното прецъфтяване.
  • Пелин – това ще бъде най-сериозният алергизиращ фактор през първата половина на периода.
  • Амброзия – ще започне да цъфти и ще бъде сериозен причинител на алергични оплаквания. Наблюденията през последните години показват тревожна тенденция на ежегодно увеличаване на количеството отчетени поленови зърна. Най-вероятната причина е, че находищата на амброзия се увеличават по брой и площ. Това от своя страна може да доведе до образуване на постоянен поленов фон и до алергични прояви при повече хора.

 

Площи с пелин в природата

Пелин в града

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог - лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София