Прогноза за юли 2022

Информация за въздушното разпространение на поленови зърна през юни и прогноза за месец юли 2022 г.

Най-често юни е последният месец със сравнително високи количества дървесен полен. Обикновено през първата половина на месеца преобладава прашеца от сем. Борови, а през втората половина – този на липите. През тази година повечето представители на сем. Борови прецъфтяха по-рано от обикновено и през юни само 6% от дървесния полен беше от тях. Основното количество 72% от дървесния полен през юни беше от липа.

Валежите в края на месеца изчистиха въздуха от натрупания липов прашец.
Интензивният цъфтеж при сем. Житни започнал след 20 май продължи през първите дни на юни. През по-голямата част от юни количеството житен полен беше по-ниско от средното, но беше достатъчно за да поддържа алергични оплаквания при сенсибилизираните пациенти. В края на месеца в София се наблюдаваше известно повишение, което се дължеше на пренос на житен полен от Витоша и останалите планини около града.

През периода се наблюдаваше интензивен цъфтеж при някои разнотревни видове като живовляк, сем. Копривови (коприва и париетария). Благодарение на тях количеството разнотревен полен беше съпоставимо с това на житния.

Прогноза за месец юли

В края на юни прецъфтяха липите и с това приключи поленовият сезон на дървесните и храстови видове. Повечето видове от сем. Житни също прецъфтяха. През юли ще цъфтят житни треви по-високо в планините, както и някои топлолюбиви и сухоустойчиви видове. Почвената влага не е достатъчна за повторно развитие и цъфтеж на треви от сем. Житни. Така количеството житен полен постепенно ще намалява. През юли ще се извърши смяна на алергизиращата група. Ще се развиват и ще цъфтят немалко разнотревни предимно плевелни и рудерални видове като:

  • Живовляк – наблюдава се повторно развитие на растения на места с окосена трева. Цъфтежът ще продължи до около средата на юли
  • Сем. Копривови – цъфтежът започна през юни, но видовете коприва и париетария имат дълъг поленов сезон и ще продължат да цъфтят през целия месец
  • Сем. Щирови – плевели широко разпространени както около културни насаждения, така и в населените места, имат дълъг цъфтежен период
  • Сем. Лободови – цъфтежът ще започне около 10-ти юли и ще продължи през целият месец
  • Пелин – Най-ранните видове започват да цъфтят. В България се срещат много видове пелин, които се развиват по ливади, край културни насаждения, покрай пътища, но също и в населените места. Имат дълъг цъфтежен период и образуват голямо количество силно алергизиращ прашец.

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог,
Лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София


Коприва


Пелин